O BANKU ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO

Zasady Ładu Korporacyjnego

Bank Spółdzielczy w Czyżewie informuje, że w dniu 18 grudnia 2014 roku, Uchwałą Nr 117/2014 Zarządu Banku oraz Uchwałą Nr 34/2014 Rady Nadzorczej Banku zostały przyjęte do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, określone uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17).

Zasady, o których mowa wyżej, są wdrażane w wymaganym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych.

Bank nie stosuje następujących Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych:

  • § 8 ust. 4, w części dotyczącej zapewnienia możliwości elektronicznego aktywnego udziału
    w posiedzeniach organu stanowiącego

    Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuję się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto, zgodnie ze Statutem Banku, zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym,
    co najmniej 14 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo, jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

  • § 11, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą Banku

Zarząd Banku powiadomił Komisję Nadzoru Finansowego o wdrożeniu Zasad Ładu Korporacyjnego.