O BANKU REKLAMACJE

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania skarg
i reklamacji Klienta

Klient Banku Spółdzielczego w Czyżewie, ma prawo złożyć skargę/reklamację, w której może zgłosić zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank lub wykonywanej przez Bank działalności, a Bank ma obowiązek rozpatrzenia jej według poniższych zasad:

 • (1) W celu umożliwienia Bankowi rzetelnego rozpatrzenia skargi i reklamacji, Klient powinien zgłosić skargę lub reklamację niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia. Do złożonej skargi lub reklamacji Klient powinien dołączyć wszelkie dokumenty związane z przedmiotem reklamacji.
 • (2) W przypadku skarg lub reklamacji dotyczących transakcji dokonanych przy użyciu kart płatniczych Bank rozpatruje skargi i reklamacje złożone w terminie do 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku lub od dnia, w którym transakcja miała być wykonana.
 • (3) Każda skarga lub reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis zdarzenia budzącego zastrzeżenia, oczekiwania Klienta dotyczące rozpatrzenia skargi / reklamacji oraz dane adresowe Klienta.
 • (4) Klient może złożyć skargę lub reklamację w następującej formie:
  • pocztą tradycyjną kierując pismo na adres korespondencyjny Banku: ul. Szkolna 52,
   18-220 Czyżew
  • telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną (dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Banku)
  • za pomocą systemu bankowości internetowej
  • pisemnie lub ustnie w placówce Banku
 • (5) Bieg terminu rozpatrywania skargi lub reklamacji rozpoczyna się w dniu jej wpływu do Banku.
 • (6) Bank, na życzenie Klienta, potwierdza pisemnie lub w inny sposób z nim uzgodniony fakt złożenia skargi lub reklamacji.
 • (7) Bank może zwrócić się do Klienta z prośbą o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli ich uzyskanie będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
 • (8) Klient może złożyć skargę lub reklamację przez pełnomocnika. Wymagane jest pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemnej, chyba że istnieją szczególne uwarunkowania faktyczne wskazujące na konieczność zachowania innej formy szczególnej, o czym Klient jest informowany na etapie zawarcia umowy.
 • (9) Skarga lub reklamacja przekazana do Banku jest rozpatrywana w sposób zapewniający wydanie niezależnego i obiektywnego rozstrzygnięcia kwestii zgłoszonej przez Klienta
 • (10) Bank rozpatruje skargę lub reklamację Klienta i udziela Klientowi odpowiedzi w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z Klientem (np. za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną) nie później niż w terminie:
  • 15 dni roboczych od daty otrzymania skargi lub reklamacji – w przypadku skargi/reklamacji związanych z usługami płatniczymi, wymienionymi w art. 3 ust. 1 Ustawy o usługach płatniczych
  • 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania skargi lub reklamacji – w przypadku pozostałych skarg / reklamacji, związanych ze świadczeniem usług innych niż wymienione w tirecie pierwszym
 • (11) W uzasadnionych przypadkach, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i w/w termin rozpatrzenia reklamacji lub skargi nie może zostać dotrzymany, Bank przed upływem tego terminu, informuje pisemnie Klienta o:
  • przyczynie opóźnienia
  • wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy
  • określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi
 • (12) W przypadku, o którym mowa w pkt (11), termin rozpatrzenia reklamacji lub skargi
  i udzielenia odpowiedzi przez Bank nie może przekroczyć 35 dni roboczych (dla skarg / reklamacji związanych z usługami płatniczymi, wymienionymi w art. 3 ust. 1 Ustawy o usługach płatniczych) lub 60 dni kalendarzowych (w przypadku pozostałych skarg/reklamacji związanych ze świadczeniem usług innych niż wymienione w pkt (10) tiret pierwszy, licząc od daty otrzymania skargi/reklamacji.
 • (13) W przypadku niedotrzymania terminu określonego w pkt (10), a w określonych przypadkach terminu określonego w pkt (12), reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie
  z wolą Klienta.
 • (14) Powiadomienie o sposobie rozpatrzenia skargi lub reklamacji wysyłane jest do Klienta za pośrednictwem operatora pocztowego za potwierdzeniem odbioru bądź w innej formie uzgodnionej z Klientem, przy czym udzielenie odpowiedzi na skargę / reklamację w innej formie możliwe jest tylko w sytuacji, gdy treść tej odpowiedzi nie powoduje ryzyka o ujawnieniu tajemnicy bankowej osobom nieuprawnionym. W przypadku braku uzgodnień
  w tym zakresie Bank udziela odpowiedzi w formie pisemnej na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny.
 • (15) Bank nie pobiera opłat za przyjęcie i rozpatrzenie skargi lub reklamacji.
 • (16) W przypadku nie uwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, Klient ma możliwość:
  • odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi na skargę lub reklamację do Zarządu Banku w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi
  • zwrócenia się o pomoc prawną do Miejskich bądź Powiatowych Rzeczników Konsumenta - Klient będący konsumentem
  • skorzystania z mediacji albo sądu polubownego przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich i / lub przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego,
   na zasadach określonych w regulaminach tych instytucji, dostępnych na stronach: www.zbp.pl oraz www.knf.pl
  • wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego
   - w przypadku Klienta, który jest osobą fizyczną
  • wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi Spółdzielczemu w Czyżewie do sądu powszechnego miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy
 • (17) Bank informuje, że:
  • organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumenta jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą przy Placu Powstańców Warszawy 1,
   00-950 Warszawa
  • organem nadzoru nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa
Plik do pobrania