O BANKU ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO

Zasady Ładu Korporacyjnego

Bank Spółdzielczy w Czyżewie informuje, że w dniu 18 grudnia 2014 roku, Uchwałą Nr 117/2014 Zarządu Banku oraz Uchwałą Nr 34/2014 Rady Nadzorczej Banku zostały przyjęte do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, określone uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17).

Zasady, o których mowa wyżej, są wdrażane w wymaganym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych.

Bank nie stosuje następujących Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych:

  • § 8 ust. 4, w części dotyczącej zapewnienia możliwości elektronicznego aktywnego udziału
    w posiedzeniach organu stanowiącego

    Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuję się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto, zgodnie ze Statutem Banku, zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym,
    co najmniej 14 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo, jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

  • § 11, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą Banku

Zarząd Banku powiadomił Komisję Nadzoru Finansowego o wdrożeniu Zasad Ładu Korporacyjnego.

 

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Czyżewie, zgodnie z Polityką w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego regularnie dokonuje oceny Stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego. W dniu 21.02.2018 r. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Bank stwierdzając, że w 2018 roku Bank przestrzegał wszystkich Zasad Ładu Korporacyjnego określonych w wewnętrznej procedurze oraz dążył do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości i komunikacji z Klientami oraz ochrony praw udziałowców, także w materiałach nieregulowanych przepisami prawa.
Rada Nadzorcza stwierdziła, że Bank posiada zgodność z Zasadami Ładu Korporacyjnego,
które według Rady spełniają swoją rolę i oczekiwania (źródło: protokół Nr 1/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czyżewie, które odbyło się w dniu 21 lutego 2019 r. ).