O BANKU DEKLARACJA ZARZĄDU

Deklaracja Zarządu

Deklaracja Zarządu Banku Banku Spółdzielczego w Czyżewie
w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu
w Banku Spółdzielczym w Czyżewie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Czyżewie, świadomy zagrożeń wynikających z procederu prania pieniędzy oraz możliwości wykorzystywania przez niektórych klientów działalności Banku dla celów legalizacji środków finansowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, jak również dla celów mogących wiązać się z finansowaniem działalności terrorystycznej oświadcza, że podejmuje wszelkie niezbędne kroki, mające na celu zapobieżenie wykorzystywaniu usług oferowanych przez Bank do celów mających związek z wymienionymi przestępstwami.

Bank stosuje się do przepisów polskiej ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 46 poz. 276 z późn. zm.), wprowadzającej do polskiego ustawodawstwa postanowienia dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Bank ustanowił wewnętrzne regulacje i procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, zgodne z prawem polskim oraz przepisami Unii Europejskiej. Procedury wprowadzone w Banku określają zasady identyfikacji klienta, rejestrowania transakcji powyżej równowartości 15.000 euro, raportowania transakcji podejrzanych, przechowywania dokumentacji dotyczącej transakcji oraz zasady kontroli powyższego zagadnienia. W celu prawidłowej i rzetelnej realizacji zadań związanych
z przeciwdziałaniem wykorzystywaniu działalności Banku do procederu prania pieniędzy, wyznaczono osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków związanych ze zwalczaniem tego typu zjawisk. Zarząd Banku dokłada starań, aby zespół odpowiedzialny za przeciwdziałanie praniu pieniędzy posiadał odpowiednie środki umożliwiające mu realizację nałożonych zadań.

Pracownicy Banku świadomi są obowiązków związanych z właściwą identyfikacją klientów oraz raportowaniem transakcji podejrzanych. Bank zapewnia pracownikom szkolenia w zakresie typowania transakcji mogących mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Wszelkie transakcje, których okoliczności wskazują na możliwość ich wykorzystywania do celów związanych z praniem pieniędzy, są zgłaszane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej - polskiej jednostki analityki finansowej. Ponadto, Bank współpracuje z organami ścigania w związku z wykrywaniem i przeciwdziałaniem przestępstwom określonym powyżej.        

Bank, mając na uwadze własną reputację, jako instytucja godna zaufania nie wchodzi w relacje biznesowe z fikcyjnymi bankami i innymi instytucjami finansowymi o wątpliwej wiarygodności,
a Zarząd Banku Spółdzielczego w Czyżewie zapewnia, że procedury i rozwiązania systemowe obowiązujące w Banku podlegają stałemu doskonaleniu.     

Zarząd
Banku Spółdzielczego w Czyżewie