O BANKU ZOSTAŃ NASZYM UDZIAŁOWCEM

Zostań naszym udziałowcem

Członkiem Banku Spółdzielczego może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i mająca miejsce zamieszkania lub zatrudnienia na terenie działania Banku Spółdzielczego, lub osoba prawna mająca siedzibę na terenie działania Banku Spółdzielczego.

Warunkiem przyjęcia członka jest złożenie przez niego deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności, która powinna zawierać informacje o ilości zadeklarowanych udziałów, a także - w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej - jej nazwę i siedzibę.

O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.

ZASADY PRZYJĘĆ

  • członek Banku Spółdzielczego obowiązany jest wpłacić wpisowe w kwocie 20,00 zł. oraz zadeklarować i wpłacić przynajmniej 1 udział. Wysokość jednego udziału wynosi 400,00 zł.
  • wpisowe i zadeklarowane udziały powinny być wpłacone w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków. Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie ustania członkostwa. Zadeklarowane udziały w przypadku podwyższenia wysokości jednego udziału są płatne przez członków w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o uchwale Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli). Rada Nadzorcza może w szczególnych okolicznościach uchwałą rozłożyć członkowi - na jego wniosek - zapłatę zadeklarowanych udziałów w określonych ratach
  • członek może zadeklarować i wpłacić udziały dodatkowe (nadobowiązkowe)

KONTAKT

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zostać udziałowcem Banku prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Zapraszamy również do naszych placówek. Nasza doświadczona kadra udzieli Państwu wszelkich informacji.

86 275 50 05

Lista placówek