KONTAKT

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Czyżewie

86 275 50 05
ul. Szkolna 52, 18-220 Czyżew
 

KRS: 0000153001 (Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS)
NIP: 723-11-37-843
REGON: 000494433
SWIFT: POLUPLPR

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

 

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami, wypełniając poniższy formularz.


Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo Państwa finansów i ochronę danych poufnych przez formularz kontaktu możemy przekazać jedynie informacje, które nie zawierają danych osobowych i finansowych. Aby uzyskać tego typu informacje prosimy o kontakt osobisty w placówce Banku lub poprzez system Bankowości Internetowej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Czyżewie z siedzibą przy ul. Szkolnej 52, 18-220 Czyżew

2. Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bsczyzew.pl lub osobiście w siedzibie Banku, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu udzielenia za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiedzi na zadane pytanie lub zgłoszony problem.

4. Odbiorcą danych osobowych będą: (a)podmioty i organy, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmioty oraz organy uprawnione do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnione do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 104 ust. 2 i art. 105 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe; (b) podmioty, którym Bank powierzył wykonywanie czynności bankowych lub czynności związanych z działalnością bankową na rzecz Banku.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

9. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania powyższych danych osobowych będzie niemożliwość odpowiedzi na zadane pytanie lub zgłoszony problem.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania